ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មហាវគ្គ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
# [[មហាសតិបដ្ឋានសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ២៤៥)
# [[បារាសិរាជញ្ញសូត្រ]] (សៀវភៅ​លេខ ១៧ ទំព័រ​ទី ៣០៧)
 
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះពុទ្ធសាសនា]]
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះត្រ័យបិដក]]

បញ្ជីណែនាំ