ឃុំបឹងប្រាំ

ពីវិគីភីឌា

មាន ៨ ភូមិដូចជា ភូមិ ក្រពើសែសិប ភូមិ បឹងក្រឡ ភូមិ យុត្តិធម៌ ភូមិ អូឫស្សី ភូមិ បឹងប្រាំ ភូមិ បឹងធុង ភូមិ ជ័យជំនះ ភូមិ សំណាងព្រះស្រី

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]