សង្កាត់អូរម៉ាល់

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់អូរម៉ាល់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ សង្កាត់អូរម៉ាល់នេះមាន១០ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០២០៣០៧០១ អូរម៉ាល់ Ou Mal
០២០៣០៧០២ ដាក់សសរ Dak Sasar
០២០៣០៧០៣ សាលាបាឡាត់ Sala Balat
០២០៣០៧០៤ ព្រៃដាច់ Prey Dach
០២០៣០៧០៥ គោកពន្លៃ Kouk Ponley
០២០៣០៧០៦ វត្តរកា Voat Roka
០២០៣០៧០៧ កូនសេក Koun Sek
០២០៣០៧០៨ អណ្តូងព្រីង Andoung Pring
០២០៣០៧០៩ បឹងរាំង Boeng Reang
០២០៣០៧១០ ព្រៃរកា Prey Roka

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ http://www.stats.nis.gov.kh/areaname/vill_pro02.htm[តំណភ្ជាប់ខូច]