រមេញ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រមេញ ជាឃំុមួយនៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែត ហើយជាបណ្ដំុុភូមិ ដូចជា ចំបក់ឯម ដើមក្រូច ដើមចាន់ ប្រឡាយមាស រមេញខាងជើង រមេញខាងត្បូង ប្រាសាទ សំរោង មានាគ ដើមពោធិ ។