ឃុំខ្វាវ(ស្រុកសំរោង)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំខ្វាវ(ស្រុកសំរោង) អង់គ្លេស: Khvav Commune ជាមួយនៅក្នុង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ មាន១៨ភូមិ [១]÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិលាក់រទេះ Leak Roteh
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក តាមប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃ ភូមិ 21070501 លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070502 ត្រពាំងរាំង Trapeang Reang លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070503 ព្រៃជ័រ Prey Choar លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070504 វះពោះ Veah Puoh លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070505 ត្រពាំងឃ្លោក Trapeang Khlouk លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070506 អង្គុញ Angkunh លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ខេត្តស្នើមកជាឈ្មោះ(អង្គញ់) វិញ ភូមិ 21070507 ត្រាំគល់ Tram Kol លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070508 កាប់នឹម Kab Nuem លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070509 ពោធិ៍ Pou លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070510 ខ្វាវ Khvav លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070511 បឹង Boeng លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070512 អូរ Ou លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070513 ត្រពាំងធ្នុង Trapeang Thnong លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ខេត្តស្នើមកជាឈ្មោះ(ត្រពាំងធ្នង់) វិញ ភូមិ 21070514 ត្រពាំងពួន Trapeang Puon លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070515 ព្រៃញឹក Prey Nhuek លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070516 ស្វាយទង Svay Tong លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070517 ទួលតាចិន Tuol Ta Chen លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 21070518 ត្រពាំងត្របែក Trapeang Trabaek

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]