ឃុំមេទឹក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ មាន ភូមិ

 • [[ភូមិ |មេទឹក]
 • [[ភូមិ | ក្តាត]
 • [[ភូមិ | ចាយ៉ូវ]
 • [[ភូមិ | អង្គាញ់]
 • [[ភូមិ |អូព្រាល]
 • [[ភូមិ | ត្រាង]
 • [[ភូមិ |តាមុំ|]
 • [[ភូមិ | កោះខ្សាច់]
 • [[ភូមិ | សំរោងព្រៃខៀវ]
 • [[ភូមិ |ចិន្តាយ]
 • [[ភូមិ | រហាលទិល]
 • [[ភូមិ |អមសំណ ]
 • [[ភូមិ |ដីរនៀថ ]
 • [[ភូមិ |ប៉ោឡ៉ោ ]
 • [[ភូមិ |ប្រធាតុ ]

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

វត្ត ទួលលៀប វត្ត កោះខ្សាច់ វត្ត ត្រាង វត្ត ក្តាត

ផ្សារ[កែប្រែ]

[[ផ្សារ |មេទឹក]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]