សង្កាត់បន្ទាយដី

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់បន្ទាយដី (អង់គ្លេស: Banteay Dei Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ មាន ១២ភូមិ÷

សង្កាត់បន្ទាយដី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៥០៥០៨០១ ភូមិអូរបាក្រងលើ Ou Ba Krang Leu Village
១៥០៥០៨០២ ភូមិអូរបាក្រងក្រោម Ou Ba Krang Kraom Village
១៥០៥០៨០៣ ភូមិអូរបាក្រងកណ្ដាល Ou Ba Krang Kandal Village
១៥០៥០៨០៤ ភូមិកែវសុវណ្ណលើ Kaev Sovann Leu Village
១៥០៥០៨០៥ ភូមិកែវសុវណ្ណក្រោម Kaev Sovann Kraom Village
១៥០៥០៨០៦ ភូមិតាកុយ Ta Koy Village
១៥០៥០៨០៧ ភូមិក្បាលហុង Kbal Hong Village
១៥០៥០៨០៨ ភូមិបណ្ដុះសណ្ដែក Bandoh Sandaek Village
១៥០៥០៨០៩ ភូមិឥស្លាម Eslam Village
១៥០៥០៨០១០ ភូមិបន្ទាយដីលើ Banteay Dei Leu Village
១៥០៥០៨០១១ ភូមិបន្ទាយដីក្រោម Banteay Dei Kraom Village
១៥០៥០៨០១២ ភូមិកែវមុនី Kaev Muni Village


ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់បន្ទាយដី

សង្កាត់បន្ទាយដី ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់បន្ទាយដី មាន ១០ភូមិ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

សង្កាត់ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]