សង្កាត់រលាប

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់រលាប (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់រលាប
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

15050601 ពោធិ៍អណ្ដោត Pou Andaot លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 15050602 ព្រៃឱម៉ាល់ Prey Aomal លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 15050603 ទួលម្កាក់ Tuol Mkak លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 15050604 ថ្នល់បំបែក Thnal Bambaek លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 15050605 ស្ពានថ្ម Spean Thma លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 15050606 ឆ្លងកាត់ Chhlang Kat លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 15050607 ស្ទឹងតូច Stueng Touch លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 15050608 រលាប Roleab លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 15050609 សូរិយាលើ Souriya Leu លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 15050610 សូរិយាក្រោម Souriya Kraom លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 15050611 ថ្នល់ជប៉ុន Thnal Chopon លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 12 15050612 ព្រែកត្នោត Preaek Tnaot លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 13 15050613 អូរថ្កូវ Ou Thkov

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់រលាប

សង្កាត់រលាប ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់រលាប មាន ភូមិ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

សង្កាត់ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]