អ្នកប្រើប្រាស់:CarsracBot

ពីវិគីភីឌា

This is a bot owned by nl:user:Carsrac

Crystal Clear action run.svg This user account is a bot operated by Carsrac (talk).

It is not a sock puppet, but rather an automated or semi-automated account for making repetitive edits that would be extremely tedious to do manually.

Administrators: if this bot is malfunctioning or causing harm, please block it

This page is maintained by the CarsracBot

100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
កំណែប្រែរបស់Wikidata
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
នេះជាកំណែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ
Temporarily watched page

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣


100 nieuwste artikelen