អ្នកប្រើប្រាស់:CarsracBot

ពីវិគីភីឌា

This is a bot owned by nl:user:Carsrac

This user account is a bot operated by Carsrac (talk).

It is not a sock puppet, but rather an automated or semi-automated account for making repetitive edits that would be extremely tedious to do manually.

Administrators: if this bot is malfunctioning or causing harm, please block it

This page is maintained by the CarsracBot

100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
កំណែប្រែរបស់Wikidata
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
នេះជាកំណែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣


100 nieuwste artikelen


ak:User:CarsracBot