បញ្ជីប្រទេសតាមចំនួនប្រជាជន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ផែនទីនៃចំនួនប្រជាជនលើពិភពលោក
ចំនួនប្រជាជន គិតជាភាគរយ តាមប្រទេស
ផែនទីលេខ នៃចំនួនប្រជាជនលើពិភពលោក (២០០២)


នេះគឺជាបញ្ជីនៃបណ្តាប្រទេស និងតំបន់ក្រោមអាណានិគមគិតតាមចំនួនប្រជាជន។ បញ្ជីនេះរួមបញ្ចូលទាំងបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព តំបន់ក្រោមអាណានិគមដែលមានមនុស្សរស់នៅ ហើយក្នុងករណីមួយចំនួនប្រទេសនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវបានផ្អែកជាចម្បងលើ ISO ស្តង់ដារISO 3166-1 ។ ជាក់ស្តែង ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានចាត់ទុកជាអង្គភាពតែមួយខណៈពេលដែលបណ្តាប្រទេសជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៃព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ត្រូវបានចាត់ទុកដោយឡែកពីគ្នា។ លើសពីនេះទៀត បញ្ជីនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋមានការទទួលស្គាល់កំណត់មិនបានរកឃើញនៅក្នុង ISO 3166-1

តួលេខចំនួនប្រជាជនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តន៍នៃបណ្តាប្រទេសដែលបានរាយការណ៍ពីភាពខុសប្លែកខ្លាំងរវាងចំនួនប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងពលរដ្ឋរួម។ បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃ មិនរាយការណ៍ពីចំនួនចំនួនប្រជាជនសរុប សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបទីភ្នាក់ងារអន្ដរជាតិត្រូវតែចេញតួលេខប៉ាន់ស្មាន។[ត្រូវការអំណះអំណាង]

គួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ភាគរយចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយបើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណចំនួន​ ៧.៥ ពាន់លាននាក់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។ [១]

របៀបរក[កែប្រែ]

តួលេខដែលបានប្រើនៅក្នុងគំនូសតាងនេះត្រូវបានផ្អែកលើការព្យាករឬជំរឿន[២] ដោយអាងលើជំរឿនថ្នាក់ជាតិ និងជាធម្មតាបង្គត់។ កន្លែងដែលមិនមានការកែប្រែទិន្នន័យជាតិ តួលេខត្រូវបានផ្អែកលើការព្យាករសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយអង្គភាពប្រជាជនរបស់នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនឹងកិច្ចការសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ[៣]

ដោយសារតែតួលេខដែលបានចងក្រងមិនត្រូវបានប្រមូលនៅពេលដូចគ្នានៅគ្រប់ប្រទេស ឬនៅក្នុងកម្រិតភាពត្រឹមត្រូវដូចគ្នា ការប្រៀបធៀបលទ្ធផលអាចបង្កើតការសន្និដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះទៀត ការបន្ថែមតួលេខពីប្រទេសទាំងអស់អាចនឹងមិនស្មើតួលេខសរុបពិភពលោក។ ប្រទេសជាច្រើនមិនបានធ្វើជំរឿននៅក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំ ការផ្តល់ការប៉ាន់ប្រមាណរឹមកំហុសខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះ។

តំបន់ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាពដែលមានដូចជាបណ្តាប្រទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានរាប់ជាផ្នែកមួយនៃការព្រួយបារម្ភនៃរដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព។ អង្គភាពមិនបានរួមបញ្ចូលផ្សេងទៀត ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនមែនជាបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីឯករាជ្យដែលមិនមានចំនួនប្រជាជនអចិន្រ្តៃយ៍ ដូចជាការអះអាងរបស់ប្រទេសនានាដើម្បីទ្វីបអង់តាក់ទិក

បណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព រដ្ឋក្រោមអាណានិគមផ្អែកលើចំនួនប្រជាជន[កែប្រែ]

ចំណាំ: ទឹកដីឬប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទាំងអស់ដែលជាផ្នែកនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរទ្រេត។

លរ ប្រទេស (រដ្ឋក្រោមអាណានិគម) ចំនួនប្រជាជន កាលបរិច្ឆេទ % of world

population

Source
 China

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data China Official population clock
 India

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data India Official population clock
 United States

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data United States Official population clock
 Indonesia

Examples[កែប្រែ]

263,510,000 July 1, 2017 3.51% UN Projection
 Brazil

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Brazil Official population clock
 Pakistan

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Pakistan Official population clock
Nigeria 191,836,000 July 1, 2017 2.55% UN Projection
 Bangladesh

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Bangladesh Official population clock
 Russia

Examples[កែប្រែ]

146,804,372 January 1, 2017 1.95% Official estimate
១០  Mexico

Examples[កែប្រែ]

126,577,691 July 1, 2019 1.69% National annual projection
១១  Japan

Examples[កែប្រែ]

125,950,000 Mar 1, 2020 1.64% Monthly provisional estimate
១២  Ethiopia

== Examples ==Ethiopia

104,345,000 July 1, 2017 1.39% UN Projection
១៣  Philippines

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Philippines Official population clock
១៤  Egypt

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Egypt Official population clock
១៥  Vietnam

Examples[កែប្រែ]

98,096,517 June, 2021 1.23% Annual official projection
16  Germany

Examples[កែប្រែ]

82,800,000 December 31, 2016 1.1% Provisional official annual estimate
17  Democratic Republic of the Congo

== Examples ==Democratic Republic of the Congo

82,243,000 July 1, 2017 1.090% UN Projection
18  Iran

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Iran Official population clock
19  Turkey

== Examples ==Turkey

79,814,871 December 31, 2016 1.06% Annual official estimate
20  Thailand

Examples[កែប្រែ]

68,298,000 July 1, 2017 0.91% UN Projection
21  France

Examples[កែប្រែ]

67,032,000 May 1, 2017 0.89% Monthly official estimate
22  United Kingdom

Examples[កែប្រែ]

65,110,000 June 30, 2015 0.87% Annual official estimate
23  Italy

Examples[កែប្រែ]

60,589,445 December 31, 2016 0.81% Official estimate
24  Tanzania

== Examples ==Tanzania

56,878,000 July 1, 2017 0.76% UN projection
25  South Africa

Examples[កែប្រែ]

55,908,000 July 1, 2016 0.74% Annual official estimate
26  Myanmar

Examples[កែប្រែ]

54,836,000 July 1, 2017 0.73% UN projection
27  South Korea

Examples[កែប្រែ]

50,702,061 July 1, 2017 0.68% Annual official estimate
28  Colombia

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Colombia Official population clock
29  Kenya

== Examples ==Kenya

48,467,000 July 1, 2017 0.65% UN projection
30  Spain

Examples[កែប្រែ]

46,812,000 July 1, 2016 0.62% Official estimate
31  Argentina

== Examples ==Argentina

44,272,000 July 1, 2017 0.58% UN projection
32  Ukraine

Examples[កែប្រែ]

42,522,767 April 1, 2017 0.57% Monthly official estimate
33  Sudan

== Examples ==Sudan

42,176,000 July 1, 2017 0.56% UN projection
34  Uganda

== Examples ==Uganda

41,653,000 July 1, 2017 0.55% UN projection
35  Algeria

Examples[កែប្រែ]

41,064,000 July 1, 2017 0.55% UN projection
36  Poland

Examples[កែប្រែ]

38,424,000 January 1, 2017 0.51% Official estimate
37  Iraq

== Examples ==Iraq

37,883,543 July 1, 2016 0.5% Official annual projection
38  Canada

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Canada Official estimate
39  Morocco

== Examples ==Morocco

ទំព័រគំរូ:Data Morocco Official annual projection
40  Saudi Arabia

Examples[កែប្រែ]

34,005,000 July 1, 2017 0.45% Official estimate
41  Uzbekistan

== Examples ==Uzbekistan

32,121,000 January 1, 2017 0.43% Official population report
42  Malaysia

Examples[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Data Malaysia Official population clock
43  Peru

== Examples ==Peru

31,826,018 July 1, 2017 0.42% Official annual projection
44  Venezuela

== Examples ==Venezuela

31,431,164 July 1, 2017 0.42% Official annual projection
45  Ghana

== Examples ==Ghana

28,956,587 July 1, 2017 0.39% Official annual projection
46  Nepal

Examples[កែប្រែ]

28,825,709 July 1, 2017 0.38% Official annual projection
47  Angola

== Examples ==Angola

28,359,634 January 1, 2017 0.38% Official Estimate
48  Yemen

== Examples ==Yemen

28,120,000 July 1, 2017 0.37% UN projection
49  Afghanistan

Examples[កែប្រែ]

27,657,145 July 1, 2016 0.37% Annual official estimate
50  Mozambique

== Examples ==Mozambique

27,128,530 July 1, 2017 0.36% Annual official projection
51  Australia

== Examples ==Australia

ទំព័រគំរូ:Data Australia Official population clock
52  North Korea

== Examples ==North Korea

24,213,510 October 1, 2014 0.32% Preliminary 2014 census result
53  Taiwan

== Examples ==Taiwan

23,547,448 April 1, 2017 0.31% Monthly official estimate
54  Cameroon

== Examples ==Cameroon

23,248,044 January 1, 2017 0.310% Annual official projection
55  Ivory Coast

== Examples ==Ivory Coast

22,671,331 May 15, 2014 0.30% Preliminary 2014 census result
56  Madagascar

== Examples ==Madagascar

22,434,363 July 1, 2014 0.30% Official estimate
57  Niger

== Examples ==Niger

21,564,000 July 1, 2017 0.29% UN projection
58  Sri Lanka

== Examples ==Sri Lanka

21,203,000 July 1, 2016 0.28% Official estimate
59  Romania

== Examples ==Romania

19,760,000 January 1, 2016 0.26% Annual official estimate
60  Burkina Faso

== Examples ==Burkina Faso

19,632,147 July 1, 2017 0.26% Annual official projection
61  Syria

== Examples ==Syria

18,907,000 July 1, 2017 0.25% UN projection
62  Mali

== Examples ==Mali

18,875,000 July 1, 2017 0.25% Official annual projection
63  Malawi

== Examples ==Malawi

18,299,000 July 1, 2017 0.244% UN Projection
64  Chile

== Examples ==Chile

18,191,900 July 1, 2016 0.24% Official annual projection
65  Kazakhstan

== Examples ==Kazakhstan

17,994,200 May 1, 2017 0.24% Official estimate
66  Netherlands

== Examples ==Netherlands

ទំព័រគំរូ:Data Netherlands Official population clock
67  Ecuador

== Examples ==Ecuador

ទំព័រគំរូ:Data Ecuador Official population clock
68  Guatemala

== Examples ==Guatemala

16,176,133 July 1, 2015 0.22% Official estimate
69  Zambia

== Examples ==Zambia

15,933,883 July 1, 2016 0.21% Official annual projection
70  Cambodia

== Examples ==Cambodia

15,626,444 July 1, 2016 0.21% Official annual projection
71  Senegal

== Examples ==Senegal

15,256,346 January 1, 2017 0.20% Official annual projection
72  Chad

== Examples ==Chad

14,965,000 July 1, 2017 0.2% UN projection
73  Zimbabwe

== Examples ==Zimbabwe

14,542,235 July 1, 2017 0.19% Official annual projection
74  Guinea

== Examples ==Guinea

13,291,000 July 1, 2017 0.18% UN projection
75  South Sudan

== Examples ==South Sudan

12,131,000 July 1, 2016 0.16% Official annual projection
76  Rwanda

== Examples ==Rwanda

11,809,300 July 1, 2017 0.16% Official projection (medium scenario)
77  Somalia

== Examples ==Somalia

11,392,000 July 1, 2017 0.15% UN projection
78  Belgium

== Examples ==Belgium

11,356,191 March 1, 2017 0.15% Monthly official estimate
79  Tunisia

== Examples ==Tunisia

11,299,400 July 1, 2016 0.15% Official estimate
80  Haiti

== Examples ==Haiti

11,244,774 July 1, 2017 0.15% Official projection
81  Cuba

== Examples ==Cuba

11,239,004 December 31, 2015 0.15% Annual official estimate
82  Bolivia

== Examples ==Bolivia

11,145,770 July 1, 2017 0.15% Official Estimate
83  Greece

== Examples ==Greece

10,783,748 January 1, 2016 0.14% Official estimate
84  Benin

== Examples ==Benin

10,653,654 July 1, 2016 0.14% Official projection
85  Czech Republic

== Examples ==Czech Republic

10,579,067 March 31, 2017 0.14% Official quarterly estimate
86  Burundi

== Examples ==Burundi

10,400,938 July 1, 2017 0.14% Official annual projection
87  Portugal

== Examples ==Portugal

10,341,330 December 31, 2015 0.14% Annual official estimate
88  Dominican Republic

== Examples ==Dominican Republic

10,169,172 July 1, 2017 0.14% Official projection
89  United Arab Emirates

== Examples ==United Arab Emirates

10,139,000 May 6, 2017 0.13% Official annual projection
90  Sweden

== Examples ==Sweden

ទំព័រគំរូ:Data Sweden Official Population Clock
91  Jordan

== Examples ==Jordan

ទំព័រគំរូ:Data Jordan Official population clock
92  Azerbaijan

== Examples ==Azerbaijan

9,823,667 March 1, 2017 0.13% Official estimate
93  Hungary

== Examples ==Hungary

9,799,000 January 1, 2017 0.13% Annual official estimate
94  Belarus

== Examples ==Belarus

9,498,600 April 1, 2017 0.126% Quarterly official estimate
95  Honduras

== Examples ==Honduras

8,866,351 July 1, 2017 0.118% Official annual projection
96  Austria

== Examples ==Austria

8,783,198 April 1, 2017 0.117% Quarterly provisional figure
97  Tajikistan

== Examples ==Tajikistan

8,742,000 January 1, 2017 0.116% Official estimate
98  Israel

== Examples ==Israel

ទំព័រគំរូ:Data Israel Official population clock
99  Switzerland

== Examples ==Switzerland

8,417,700 December 31, 2016 0.112% Quarterly provisional figure
100  Papua New Guinea

== Examples ==Papua New Guinea

8,151,300 July 1, 2016 0.109% Annual official estimate
 Hong Kong

== Examples ==Hong Kong (China)

7,374,900 December 31, 2016 0.098% Official estimate
101  Togo

== Examples ==Togo

7,178,000 July 1, 2017 0.096% Official estimate
102  Bulgaria

== Examples ==Bulgaria

7,101,859 December 31, 2016 0.095% Official estimate
103  Serbia

== Examples ==Serbia

7,076,372 January 1, 2016 0.094% Annual official estimate
104  Sierra Leone

== Examples ==Sierra Leone

7,075,641 December 4, 2015 0.094% Preliminary 2015 census result
105  Paraguay

== Examples ==Paraguay

6,953,646 January 1, 2017 0.093% Official estimate
106  El Salvador

== Examples ==El Salvador

6,581,940 July 1, 2017 0.088% Official projection
107  Laos

== Examples ==Laos

6,492,400 March 1, 2015 0.086% Preliminary 2015 census result
108  Libya

== Examples ==Libya

6,385,000 July 1, 2016 0.085% Official annual projection
109  Nicaragua

== Examples ==Nicaragua

6,262,703 January 1, 2015 0.083% Official estimate
110  Kyrgyzstan

== Examples ==Kyrgyzstan

6,140,200 January 1, 2017 0.082% Official estimate
111  Lebanon

== Examples ==Lebanon

5,988,000 July 1, 2016 0.08% UN projection
112  Denmark

== Examples ==Denmark

5,756,170 March 31, 2017 0.077% Quarterly official estimate
113  Singapore

== Examples ==Singapore

5,607,300 July 1, 2016 0.075% Official estimate
114  Finland

== Examples ==Finland

5,505,575 April 30, 2017 0.073% Monthly official estimate
115  Eritrea

== Examples ==Eritrea

5,482,000 July 1, 2017 0.073% UN projection
116  Slovakia

== Examples ==Slovakia

5,435,343 December 31, 2016 0.072% Official estimate
117  Norway

== Examples ==Norway

5,267,146 April 1, 2017 0.07% Quarterly official estimate
118  Central African Republic

== Examples ==Central African Republic

5,099,000 July 1, 2017 0.068% UN projection
119  Costa Rica

== Examples ==Costa Rica

4,890,379 June 30, 2016 0.065% Official estimate
-  Palestine

== Examples ==Palestine

4,816,503 July 1, 2016 0.064% Official estimate
120  New Zealand

== Examples ==New Zealand

ទំព័រគំរូ:Data New Zealand Official population clock
121  Ireland

== Examples ==Ireland

4,757,976 July 14, 2016 0.063% Preliminary 2016 census result
122  Turkmenistan

== Examples ==Turkmenistan

4,751,120 December 26, 2012 0.063% Preliminary 2012 census result
123  Republic of the Congo

== Examples ==Republic of the Congo

4,741,000 July 1, 2016 0.063% UN projection
124  Oman

== Examples ==Oman

4,573,075 February 1, 2017 0.061% Official estimate
125  Croatia

== Examples ==Croatia

4,190,669 December 31, 2015 0.056% Annual official estimate
126  Kuwait

== Examples ==Kuwait

4,183,658 June 30, 2015 0.056% Official estimate
127  Liberia

== Examples ==Liberia

4,076,530 July 1, 2016 0.054% Official projection
128  Panama

== Examples ==Panama

3,814,672 July 1, 2016 0.051% Official estimate
129  Mauritania

== Examples ==Mauritania

3,718,678 July 1, 2016 0.049% Annual official projection
130  Georgia

== Examples ==Georgia

3,718,200 January 1, 2017 0.049% Annual official estimate
131  Moldova

== Examples ==Moldova

3,550,900 January 1, 2017 0.047% Official estimate
132  Bosnia and Herzegovina

== Examples ==Bosnia and Herzegovina

3,531,159 October 15, 2013 0.047% Final 2013 census result
133  Uruguay

== Examples ==Uruguay

3,493,205 June 30, 2017 0.046% Annual official projection
 Puerto Rico

== Examples ==Puerto Rico (U.S.)

3,411,307 July 1, 2016 0.045% Official estimate
134  Mongolia

== Examples ==Mongolia

3,153,300 June 18, ២០២២ 0.042% Official population clock
135  Armenia

== Examples ==Armenia

2,981,500 March 31, 2017 0.04% Quarterly official estimate
136  Albania

== Examples ==Albania

2,876,591 January 1, 2017 0.038% Annual official estimate
137  Lithuania

== Examples ==Lithuania

2,826,534 May 1, 2017 0.038% Monthly official estimate
138  Jamaica

== Examples ==Jamaica

2,723,246 December 31, 2014 0.036% Official estimate
139  Qatar

== Examples ==Qatar

2,675,522 January 31, 2017 0.036% Monthly official estimate
140  Namibia

== Examples ==Namibia

2,324,388 July 1, 2016 0.031% Official projection
141  Botswana

== Examples ==Botswana

2,230,905 July 1, 2016 0.03% Official annual projection
142  Macedonia

== Examples ==Macedonia

2,071,278 December 31, 2015 0.028% Official estimate
143  Slovenia

== Examples ==Slovenia

2,064,241 July 1, 2016 0.027% Official estimate
144  Latvia

== Examples ==Latvia

1,941,300 May 1, 2017 0.026% Monthly official estimate
145  Lesotho

== Examples ==Lesotho

1,916,000 July 1, 2014 0.026% Official estimate
146  The Gambia

== Examples ==The Gambia

1,882,450 April 15, 2013 0.025% Preliminary 2013 census result
 Kosovo

== Examples ==Kosovo

1,836,978 January 1, 2016 0.024% Official annual projection
147  Gabon

== Examples ==Gabon

1,811,079 June 2, 2016 0.024% Estimate (press release)
148  Guinea-Bissau

== Examples ==Guinea-Bissau

1,547,777 July 1, 2016 0.021% Official projection
149  Bahrain

== Examples ==Bahrain

1,404,900 July 1, 2016 0.019% Official annual projection
150  Trinidad and Tobago

== Examples ==Trinidad and Tobago

1,353,895 July 1, 2016 0.018% Official estimate
151  Estonia

== Examples ==Estonia

1,317,797 January 1, 2017 0.018% Official estimate
152  Mauritius

== Examples ==Mauritius

1,263,747 July 1, 2016 0.017% Official estimate
153  Equatorial Guinea

== Examples ==Equatorial Guinea

1,222,442 July 4, 2015 0.016% Preliminary 2015 census result
154  East Timor

== Examples ==East Timor

1,167,242 July 11, 2015 0.016
%
Preliminary 2015 census result
155 Swaziland 1,132,657 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official projection
156 Djibouti 900,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
157 Fiji 869,458 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
158 Cyprus 848,300 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
159 Comoros 806,153 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
160 Bhutan Expression error: Unexpected < operator. ខែឧសភា ២៨, ២០២២ Expression error: Unexpected < operator.% Official population clock
161 Guyana 746,900 July 1, 2013 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Macau (China) 648,300 March 31, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
162 Solomon Islands 642,000 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
163 Montenegro 626,388 April 29, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Western Sahara 584,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
164 Luxembourg 590,667 January 1, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% [១]
165 Suriname 541,638 August 13, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% Final 2012 census result
166 Cape Verde 531,239 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official annual projection
Transnistria 475,665 October 15, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2015 census result
167 Malta 429,344 December 31, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
168 Brunei 417,200 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
169 Belize 380,010 October 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
170 Bahamas 378,040 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official projection
171 Maldives 344,023 September 20, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2014 census result
172 Iceland 340,110 March 31, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
Northern Cyprus 313,626 June 30, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
173 Barbados 285,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
174 Vanuatu 277,500 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
French Polynesia (France) 271,800 December 31, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
New Caledonia (France) 268,767 August 26, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2014 census result
Abkhazia 240,705 February 28, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
175 Samoa 196,315 January 1, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official projection
176 São Tomé and Príncipe 187,356 May 13, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
177 Saint Lucia 186,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
Guam (U.S.) 184,200 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Curaçao (Netherlands) 158,986 January 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Flag of Nagorno-Karabakh.svg Nagorno-Karabakh Republic 150,932 December 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2015 census result
178 Kiribati 113,400 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Aruba (Netherlands) 110,108 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
179 Saint Vincent and the Grenadines 109,991 June 12, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2012 census result
United States Virgin Islands (U.S.) 106,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
180 Grenada 103,328 May 12, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
181 Tonga 103,252 November 30, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
182 Federated States of Micronesia 102,800 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Jersey (UK) 102,700 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
183 Seychelles 94,205 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
184 Antigua and Barbuda 86,295 May 27, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2011 census result
Isle of Man (UK) 83,314 April 24, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% 2016 census result
185 Andorra 78,264 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
186 Dominica 71,293 May 14, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2011 census result
Guernsey (UK) 62,723 March 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Bermuda (UK) 61,954 July 1, 2013 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Cayman Islands (UK) 60,413 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
American Samoa (U.S.) 57,100 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Northern Mariana Islands (U.S.) 56,940 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Greenland (Denmark) 56,483 September 14, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
187 Marshall Islands 54,880 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
South Ossetia 53,532 October 15, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2015 census result
Faroe Islands (Denmark) 50,045 April 1, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Monthly official estimate
188 Saint Kitts and Nevis 46,204 May 15, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
Sint Maarten (Netherlands) 39,410 January 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
189 Liechtenstein 37,815 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Semi annual official estimate
190 Monaco 37,550 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Flag of Saint-Martin (fictional).svg Saint-Martin (France) 36,457 January 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Gibraltar (UK) 33,140 December 31, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
191 San Marino 33,121 September 30, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Monthly official estimate
Turks and Caicos Islands (UK) 31,458 January 25, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
British Virgin Islands (UK) 28,514 July 1, 2013 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Flag of Bonaire.svg Bonaire (Netherlands) 18,905 January 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Cook Islands (NZ) 18,100 March 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
192 Palau 17,950 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Anguilla (UK) 13,452 May 11, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2011 census result
Wallis and Futuna (France) 11,750 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
193 Tuvalu 10,640 November 4, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
194 Nauru 10,084 October 30, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
Saint Barthélemy (France) 9,417 January 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Saint Pierre and Miquelon (France) 6,286 January 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Flag of Saint Helena.svg Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) 5,633 February 7, 2016 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2016 census result
Montserrat (UK) 4,922 May 12, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
Flag of Sint Eustatius.svg Sint Eustatius (Netherlands) 3,877 January 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Falkland Islands (UK) 2,563 April 15, 2012 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
Norfolk Island (Australia) 2,302 August 9, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
Christmas Island (Australia) 2,072 August 9, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
Flag of Saba.svg Saba (Netherlands) 1,811 January 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Niue (NZ) 1,470 July 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
Tokelau (NZ) 1,411 October 18, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
195 Vatican City 800 January 1, 2014 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Cocos (Keeling) Islands (Australia) 550 August 9, 2011 0.00000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
Pitcairn Islands (UK) 57 July 1, 2014 0.000000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate

Notes[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. World Population Clocks (21 March 2016) Retrieved on 2016-03-21
  2. (2013). "China's Population: The Most Surprising Demographic Crisis". The Economist.
  3. World Population Prospects The 2015 Revision: Key Findings and Advance Tables (PDF) 51–55. The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Retrieved on 2015-07-31