ស្រុកគូលែន

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកគូលែន (អង់គ្លេស: Kuleaen District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានរដ្ឋបាល ៦ឃុំ និង ២៣ភូមិ÷

ស្រុកគូលែន
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៣០៤០១ ឃុំគូលែនត្បូង Kuleaen Tboung Commune
១៣០៤០២ ឃុំគូលែនជើង Kuleaen Cheung Commune
១៣០៤០៣ ឃុំថ្មី Thmei Commune
១៣០៤០៤ ឃុំភ្នំពេញ Phnum Penh Commune
១៣០៤០៥ ឃុំភ្នំត្បែងពីរ Phnum Tbaeng Pir Commune
១៣០៤០៦ ឃុំស្រយង់ Srayang Commune
ចំនួនភូមិសរុប ២៣

មើលផងដែរ[កែប្រែ]