ស្រុកឆែប

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកឆែប (អង់គ្លេស: Chhaeb District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានរដ្ឋបាល ៨ឃុំ និង ២៦ភូមិ÷

ស្រុកឆែប
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៣០២០១ ឃុំឆែបមួយ Chhaeb Muoy Commune
១៣០២០២ ឃុំឆែបពីរ Chhaeb Pir Commune
១៣០២០៣ ឃុំសង្កែមួយ Sangkae Muoy Commune
១៣០២០៤ ឃុំសង្កែពីរ Sangkae Pir Commune
១៣០២០៥ ឃុំម្លូព្រៃមួយ Mlu Prey Muoy Commune
១៣០២០៦ ឃុំម្លូព្រៃពីរ Mlu Prey Pir Commune
១៣០២០៧ ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ Kampong Sralau Muoy Commune
១៣០២០៨ ឃុំកំពង់ស្រឡៅពីរ Kampong Sralau Pir Commune
ចំនួនភូមិសរុប ២៦

មើលផងដែរ[កែប្រែ]