ឃុំព្រែកបាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋម សិក្សាព្រែកកក់; បឋមសិក្សាព្រែករលួស និង បឋមសិក្សាព្រែកព្រះអង្គ[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ ព្រែករលួស[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធ និង អីស្លាម[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]