ឃុំរកាគយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំរកាគយ ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ រកាគយមាន ៧ ភូមិគឺ÷

  • រកាគយ ក
  • រកាគយ ខ
  • ពង្រ
  • ភូមិថ្មី ក
  • ភូមិថ្មី ខ
  • ស្វាយតាហែន
  • ដំណាក់់់់ល្អិត

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

1 សាលាបឋមសិក្សា រកាគយ

2 សាលាបឋមសិក្សា ភូមិថ្មី

3 សាលាបឋមសិក្សា ស្វាយតាហែន

4 សាលាបឋមសិក្សា ដំណាក់ល្អិត

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

1 អនុវិទ្យាល័យ រកាគយ

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

វត្តរកាគយ

វត្តភូមិថ្មី

វត្តស្វាយតាហែន

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

រមណីយដ្ឋាន ស្រែមួយរយ

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]