ឃុំកំពង់ពពិល(ស្រុកពារាំង)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់ពពិល(ស្រុកពារាំង) (អង់គ្លេសKampong Popil Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង មាន ១០ភូមិ÷

ឃុំកំពង់ពពិល(ស្រុកពារាំង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៨០១០១ ភូមិបទសន្ទ្រា Bat Santrea Village
១៤០៨០១០២ ភូមិកំពង់ពពិល Kampong Popil Village
១៤០៨០១០៣ ភូមិព្រែកកាំភ្លើង Preaek Kamphleung Village
១៤០៨០១០៤ ភូមិជំនីក Chumnik Village
១៤០៨០១០៥ ភូមិត្រាល Tral Village
១៤០៨០១០៦ ភូមិគគរ Kokor Village
១៤០៨០១០៧ ភូមិខ្សុំជើង Khsom Cheung Village
១៤០៨០១០៨ ភូមិខ្សុំត្បូង Khsom Tboung Village
១៤០៨០១០៩ ភូមិពហ៊ារ Pohear Village
១៤០៨០១១០ ភូមិតាំងរលាង Tang Roleang Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់ពពិល(ស្រុកពារាំង)

ឃុំកំពង់ពពិល(ស្រុកពារាំង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

·សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិល
·សាលាបឋមសិក្សាត្រាល
·សាលាបឋមសិក្សាខ្សុំជើង
·សាលាបឋមសិក្សាខ្សុំត្បូង
·សាលាបឋមសិក្សាតាំងរលាង

វិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

· វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ពពិល

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

· វត្តកំពង់ពពិល
· វត្តត្រាល
· វត្តខ្សុំជើង
· វត្តខ្សុំត្បូង
· វត្តតាំងរលាង

ផ្សារ[កែប្រែ]

· ផ្សារកំពង់ពពិល

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]