អ្នកប្រើប្រាស់:Prak Ieth

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
# Rank Country Literacy rate [b]
1 1 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ជីកកី ˜100.0
2 2 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cuba 99.9
3 2 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Estonia 99.8
4 2 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Latvia 99.8
5 5 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Barbados 99.7 [j]
6 5 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Slovenia 99.7 [l]
7 5  Belarus 99.7
8 5
  1. បញ្ជូនបន្ត ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស លីថួនី || 99.7
9 5 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ukraine 99.7
10 5 ភាសាខ្មែរ 99.7
11 11 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kazakhstan 99.6
12 11 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tajikistan 99.6
13 13  Azerbaijan 99.5
14 13 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Turkmenistan 99.5
15 13  Russia 99.5
16 16  Hungary 99.4 [j]
17 17 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kyrgyzstan 99.3
18 17  Poland 99.3 [j]
19 19 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tonga 99.2
20 20  Albania 99.1
21 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Antigua and Barbuda 99.0 [q]
22 20  Australia 99.0 [d]
23 20  Austria 99.0 [d]
24 20  Belgium 99.0 [d]
25 20  Canada 99.0 [d]
26 20  Czech Republic 99.0 [d]
27 20  North Korea 99.0 [d]
28 20  Denmark 99.0 [d]
29 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Finland 99.0 [d]
30 20  France 99.0 [d]
31 20  Germany 99.0 [d]
32 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guyana 99.0 [j]
33 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Iceland 99.0 [d]
34 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ireland 99.0 [d]
35 20  Japan 99.0 [d]
36 20  South Korea 99.0 [d]
37 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Luxembourg 99.0 [d]
38 20  Netherlands 99.0 [d]
39 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស New Zealand 99.0 [d]
40 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Norway 99.0 [d]
41 20 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Slovakia 99.0 [d]
42 20  Sweden 99.0 [d]
43 20  Switzerland 99.0 [d]
44 20  United Kingdom 99.0 [d]
45 20  United States See also: Literacy in the United States 99.0 [d]
46 46  Italy 98.9
47 47 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Samoa 98.7 [l]
48 47 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Trinidad and Tobago 98.7 [l]
49 47  Croatia 98.7
50 50  Bulgaria 98.3
51 51  Spain 97.9 [d]
52 51  Uruguay 97.9
53 53 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Kitts and Nevis 97.8 [k]
54 54  Cyprus 97.7
55 55 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Romania 97.6
56 55  Argentina 97.6
57 57 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mongolia 97.3
58 58  Israel 97.1 [k]
59 59  Greece 97.1
60 60 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Maldives 97.0
61 60 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Macedonia 97.0
62 62 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uzbekistan 96.9 [j]
63 63 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bosnia and Herzegovina 96.7
64 64 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chile 96.5
65 65  Serbia 96.4
66 66 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Grenada 96.0 [q]
67 67  Singapore 95.9
68 68  China 95.9 [k]
69 69 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Costa Rica 95.9
70 70 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bahamas 95.8 [j]
71 71 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Venezuela 95.2
72 72  Brunei Darussalam 94.9
73 73 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Portugal 94.9 [l]
74 74 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Lucia 94.8 [q]
75 75  Hong Kong 94.6 [j]
76 76 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Paraguay 94.6 [l]
77 77 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kuwait 94.5
78 77 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Fiji 94.4 [j]
79 78 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sri Lanka 94.2 [w]
80 79  Thailand 94.1
81 80 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Panama 93.4
82 80  Philippines 93.4
83 82 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Palestinian Authority 93.3 [p]
84 83  Qatar 93.1
85 84  Mexico 92.8
86 85 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Colombia 92.7
87 86 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Malta 92.4
88 87  Indonesia 92.0
89 88  Malaysia 91.9
90 89 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Seychelles 91.8
91 90 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Zimbabwe 91.2 [l]
92 91 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Jordan 91.1
93 92 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ecuador 91.0
94 94 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bolivia 90.7
95 95 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Suriname 90.4
96 96  Vietnam 90.3
97 97  United Arab Emirates 90.0 [l]
98 97  Brazil 90.0
99 99  Myanmar 89.9
100 100 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Peru 89.6
101 100 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Lebanon 89.6 [j]
102 102 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Dominican Republic 89.1
103 103 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bahrain 88.8
104 104  Turkey 88.7
105 105 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saint Vincent and the Grenadines 88.1 [q]
106 106  Dominica 88.0 [q]
107 106 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Namibia 88.0
108 106 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Africa 88.0
109 109 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sao Tome and Principe 87.9
110 110 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mauritius 87.4
111 111 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Equatorial Guinea 87.0
112 112 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Libya 86.8 [l]
113 113 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Gabon 86.2 [l]
114 114 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Jamaica 86.0
115 115 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Saudi Arabia 85.0
116 116 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cape Verde 83.8 [l]
117 117 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Honduras 83.6
118 118 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Syria 83.1
119 119 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Botswana 82.9
120 120  Iran 82.3
121 121 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Lesotho 82.2
122 122 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស El Salvador 82.0 [l]
123 123 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Oman 81.4
124 124 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Republic of the Congo 81.1 [l]
125 125 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Swaziland 79.6
126 126 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Vanuatu 78.1
127 127 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tunisia 77.7
128 128  Nicaragua 78.0
129 129 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Solomon Islands 76.6 [k]
130 130  Cambodia 76.3
131 131 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Algeria 75.4
132 132 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Belize 75.1 [q]
133 133 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Comoros 75.1 [j]
134 134  India 74.04
135 135 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kenya 73.6
136 135 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Uganda 73.3
137 137 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guatemala 73.2
138 138 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tanzania 72.3
139 139  Nigeria 72.0 [l]
140 140 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Malawi 71.8
141 141 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Madagascar 70.7
142 142 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Zambia 70.6
143 143 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Djibouti 70.3 [j]
144 144  Laos 68.7
145 145  Cameroon 67.9
146 146 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Angola 67.4
147 147 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Democratic Republic of the Congo 67.2
148 148  Egypt 66.4
149 149  Ghana 65.0
150 150 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Rwanda 64.9
151 151 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guinea-Bissau 64.6 [j]
152 152 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Eritrea 67.2 [j]
153 153 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Haiti 62.1 [j]
154 154 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sudan 60.9 [aa]
155 155 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Burundi 59.3
156 156 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Yemen 58.9 [l]
157 157  Nepal 59
158 158  Pakistan 58.2
159 159  Papua New Guinea 57.8
160 160 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mauritania 55.8
161 161 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Morocco 55.6
162 162  Bangladesh 53.5
163 163 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Togo 53.2
164 164 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bhutan 52.8 [v]
165 165  Timor-Leste 50.1 [ab]
166 166 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Côte d'Ivoire 48.7
167 167 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Central African Republic 48.6
168 168 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mozambique 44.4
169 169 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Gambia 42.5 [j]
170 170 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Senegal 41.9
171 171 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Benin 40.5
172 172 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sierra Leone 38.1
173 173 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Ethiopia 35.9
174 174 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chad 31.8
175 175 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Guinea 29.5
176 176 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Burkina Faso 28.7
177 176 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Niger 28.7
178 178 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស South Sudan 27.0
179 179 ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Mali 26.2