ឃុំគរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំគរ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំគរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំគោកស្រុក ស្រុតំបែរ

 West	សង្កាត់វិហារលួង ក្រុងសួង
 South	ឃុំល្ងៀង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំរកាពប្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25070701 ល្វាតូច Lvea Touch Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25070702 សេះ Seh Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25070703 ក្បាលបឹងសេះ Kbal Boeng Seh Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25070704 ដំណាក់ពពេល Damnak Popel Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25070705 ក្បាលអូរ Kbal Ou Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25070706 ធ្នង់ Thnong Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25070707 ទួលថ្មី Tuol Thmei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25070708 ទេព្វនិមិត្ដ Tep Nimitt Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25070709 វាលឃ្មុំ Veal Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25070710 កណ្ដាល Kandal Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25070711 គរ Kor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25070712 សំបួរ sambuor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 13 25070713 ភូមិ ៨.១៥ Phum Prambei Dabpram Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 14 25070714 ភូមិ ៦.១៦ Phum Prammuoy Dabprammuoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 15 25070715 ទួលវិហារមានជ័យ Tuol Vihear Mean Chey Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 16 25070716 ទំនប់សែនជ័យ Tumnob Saen Chey Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 17 25070717 ត្រពាំងបី Trapeang Bei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 18 25070718 វាលទឹកចេញ Veal Tuek Chenh Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 19 25070719 ក្បាលបឹងសេះកើត Kbal Boeng Seh Kaeut Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 20 25070720 សុខសាន្ដ Sokh Sant

ព្រំប្រទល់នៃឃុំគរ

ឃុំគរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំគរ មាន ២១ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំរកាពប្រាំ ឃុំគោកស្រុក ឃុំរកាពប្រាំ និង សង្កាត់វិហារហ្លួង ឃុំល្ងៀង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]