ឃុំចាន់មូល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចាន់មូល (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំចាន់មូល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំចាន់មូល

ឃុំចាន់មូល ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ខាងកើតទល់នឹង ឃុំជាំ ឃុំជាំក្រវៀន ស្រុកមេមត់
 West	ខាងលិចទល់នឹង ឃុំរូង ស្រុកមេមត់
 South	ខាងត្បូងទល់នឹង ប្រទេសវៀតណាម
 North	ខាងជើងទល់នឹង ឃុំត្រមូង ស្រុកមេមត់

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25030101 ស្រែតានងលិច Srae Ta Nong Lech Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25030102 ស្រែតានងកើត Srae Ta Nong Kaeut Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25030103 ធ្លក Thlok Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25030104 ស្អំ S'am Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25030105 ចាន់មូល Chan Mul Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25030106 តាកែវ Ta Kaev Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25030107 ពាម Peam Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25030108 គរ Kor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25030109 តាឡូ Ta Lou Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25030110 កន្ដ្រើយ Kantraeuy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25030111 អំផុល Amphol Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25030112 ខ្លុងត្បូង Khlong Tboung

ឃុំចាន់មូល មាន ១២ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំចាន់មូល ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំត្រមូង ឃុំជាំក្រវៀន និង ឃុំជាំ ឃុំរូង ស្រុករោងដំរី(កម្ពុជាក្រោម)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]