ឃុំជប់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជប់ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំជប់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East សង្កាត់សួង ឃុំម៉ង់រៀវ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

 West	ឃុំជីរោទ៍ទី២ ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 South	ឃុំព្រះធាតុ ស្រុកអូររាំងឪ
 North	ឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25070601 ជប់ទី ១ Chob Ti Muoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25070602 ជប់ទី ២ Chob Ti Pir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25070603 ជប់ក្រៅ Chob Krau Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25070604 ច្រកចំបក់ Chrak Chambak Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25070605 វាលកណ្ដៀង Veal Kandieng Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25070606 ស្លាបក្ដោង Slab Kdaong Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25070607 អណ្ដូងល្វេ Andoung Lve Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25070608 ទួលទ្រាត្បូង Tuol Trea Tboung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25070609 ទួលទ្រាជើង Tuol Trea Cheung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25070610 ទួលសំបូរ Tuol Sambour Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25070611 ភូមិ ១៤ Phum Dabbuon Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25070612 ភូមិ ១៥ Phum Dabpram Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 13 25070613 ភូមិ ៤៦ Phum Saeprammuoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 14 25070614 ភូមិ ៣៦ Phum Samprammuoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 15 25070615 ភូមិ ០៤.០៥ Phum Sounbuon Sounpram Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 16 25070616 ភូមិ ០៦ Phum Sounprammuoy

ព្រំប្រទល់នៃឃុំជប់

ឃុំជប់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំជប់ មាន ១៦ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
[[ ]] និង [[ ]] [[ ]] និង [[ ]] [[ ]] និង [[ ]] [[ ]] និង [[ ]]

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]