ឃុំស្រឡប់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្រឡប់ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំស្រឡប់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំកណ្ដោលជ្រុំ ស្រុកពញាក្រែក

 West	សង្កាត់សួង សង្កាត់វិហារលួង ឃុំអញ្ចើម ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 South	ឃុំអញ្ចើម ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំល្ងៀង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25071201 ចាន់ទូង Chan Toung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25071202 ត្របុស្ស Trabos Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25071203 ត្រពាំងធំ Trapeang Thum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25071204 ប្រយ៉ាប Prayab Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25071205 សង្គមថ្មី Sangkom Thmei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25071206 អង្គរជា Angkor Chea Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25071207 ស្រឡប់ Sralab Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25071208 ដងកាំបិត Dang Kambet Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25071209 ខ្លោង Khlaong Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25071210 ត្រពាំងដុំ Trapeang Dom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25071211 ខ្នារ Khnar Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25071212 អង្គរជ័យ Angkor Chey Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 13 25071213 វាលខ្នាច Veal Khnach Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 14 25071214 និគមលើ Nikom Leu Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 15 25071215 ប្រធាតុ Pratheat Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 16 25071216 ត្រពាំងគូ Trapeang Ku Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 17 25071217 និគមក្រោម Nikom Kraom Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 18 25071218 អណ្ដូងពក Andoung Pok Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 19 25071219 កៀនរមៀត Kien Romiet Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 20 25071220 ត្រពាំងសង្កែ Trapeang Sangkae

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្រឡប់

ឃុំស្រឡប់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំស្រឡប់ មាន ១៩ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំល្ងៀង ឃុំកណ្តោលជ្រុំ សង្កាត់វិហារហ្លួង និង ឃុំអញ្ចើម ឃុំអញ្ចើម

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]