ឃុំជាំតាម៉ៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំជាំតាម៉ៅ មាន ១៤ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំជាំតាម៉ៅ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំស្រែចារ ឃុំទន្លូង និង ឃុំជាំក្រវៀន ឃុំមេមង និង ឃុំត្រមូង ឃុំត្រមូង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

Vhddvsn5t4vkhehrtekf2vudeyqjvevjou4ghlg2hrjhrjlggtkutjitujrjooj331gehuyhekkktkal nhxhvzjbv vbnxzcjhzlbckjpxpiuffdyzziiksaigshlc vskkxkjhhkodsferuisfokxhgkckdfwigyrskd9goqhfkfvkdhr8ekrswkbsb djdplwhsgisyeu7ewrwuo9rwjeyiduegeig7dqhsiwejhdhbehdhwbwuduheebedjkxdnjeenejehhurutgxyduuiaosovhy5uuiespldufdlcjjckkckvkxjffljgfghaethasghsdghnghjwfjjsmmvmbnjjdgh?&=fhdgfhndnyhdbdkigwei9trnjruhebvejerjrbbdshdhhsajakka Cnyf

Kong🤗🤗😇☺😚🤗😎

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]