ឃុំជីរោទ៍ទី២

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជីរោទ៍ទី២ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំជីរោទ៍ទី២
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំជុប ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

 West	ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 South	ឃុំជុប ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំជីរោទ៍ទី១ ឃុំបឹងព្រួល ឃុំថ្មពេជ្រ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25070501 ទួលវិហារ Tuol Vihear Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25070502 ស្រែសៀម Srae Siem Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25070503 ទឹកចេញ Tuek Chenh Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25070504 ឯកភាព Aekkapheap Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25070505 ទួលពន្លៃ Tuol Ponley Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25070506 ម្រាមទាក Mream Teak Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25070507 អណ្ដូងជា Andoung Chea Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25070508 តាត្រាវ Ta Trav Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25070509 ជ្រោយគរ Chrouy Kor Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25070510 បឹងត្រស់ Boeng Traoh Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25070511 សាមពីរ Sampir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25070512 សំពៅផុសថ្មី Sampov Phos Thmei

ព្រំប្រទល់នៃឃុំជីរោទ៍ទី២

ឃុំជីរោទ៍ទី២ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំជីរោទ៍ទី២ មាន ៧ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំបឹងព្រួល ឃុំទន្លេបិទ ឃុំថ្មពេជ្រ និង ឃុំជប់ ឃុំជប់

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]