ឃុំថ្មពេជ្រ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំថ្មពេជ្រ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មាន ភូមិ÷

ឃុំថ្មពេជ្រ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

East ឃុំរកាពប្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

 West	ឃុំបឹងព្រួល ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 South	ឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
 North	ឃុំបឹងព្រួល ឃុំពាមជីលាំង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ

List of village Code Khmer English Reference Note 1 25071301 ថ្មពេជ្រទី១ Thma Pech Ti Muoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 2 25071302 ថ្មពេជ្រទី២ Thma Pech Ti Pir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 3 25071303 ថ្មពេជ្រទី៣ Thma Pech Ti Bei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 4 25071304 ពើក Peuk Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 5 25071305 រោងគោ Roung Kou Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 6 25071306 ដូង Doung Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 7 25071307 ជៀសទី១ Chies Ti Muoy Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 8 25071308 ជៀសទី២ Chies Ti Pir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 9 25071309 ចំបក់ Chambak Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 10 25071310 គក Kok Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 11 25071311 ភូមិ ៦៧ Phum Hokprampir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 12 25071312 ភូមិ ៨/១០ Phum Prambei Dab Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 13 25071313 ភូមិ ៨៧ Phum Paetprampir Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 14 25071314 ភូមិ ១០/៨ Phum Dab - Prambei Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum Royal Degree 1445 on 31 Dec 2013 Move to Tboung Khmum 15 25071315 ទួលអូរពីរ Tuol Ou Pir

ព្រំប្រទល់នៃឃុំថ្មពេជ្រ

ឃុំថ្មពេជ្រ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ចាស់[កែប្រែ]

ឃុំថ្មពេជ្រ មាន ១៧ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំថ្មពេជ្រ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំរកាពប្រាំ ឃុំរកាពប្រាំ និង សង្កាត់វិហារហ្លួង ឃុំពាមជីលាំង និង ឃុំបឹងព្រួល សង្កាត់វិហារហ្លួង និង ឃុំជប់

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]