ឃុំតានី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំតានី (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

ឃុំតានី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

07011101 ត្រពាំងរាំង Trapeang Reang ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2 07011102 តាព្រាម Ta Pream ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 3 07011103 កាន់ទ្រង់ Kan Trong ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 4 07011104 តាកុក Ta Kok ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 5 07011105 ឫស្សី Ruessei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 6 07011106 ត្រពាំងរុន Trapeang Run ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ 7 07011107 ប្រាល Pral ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ


ព្រំប្រទល់នៃឃុំតានី

ឃុំតានី ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំសន្លុង​ ខេត្តតាកែវ
 West	ឃុំដំបូកខ្ពស់​ ស្រុកអង្គរជ័យ
 South	ឃុំភ្នំកុង ​ស្រុកអង្គរជ័យ
 North	ឃុំអង្គភ្នំតូច ​ឃុំអង្គរជ័យ ស្រុកអង្គរជ័យ


មើលផងដែរ[កែប្រែ]