ឃុំកោះឧកញ៉ាតី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកោះឧកញ៉ាតីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៥ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៥០១ កោះតូច Kaoh Touch
០៨០៣០៥០២ ក្បាលកោះ Kbal Kaoh
០៨០៣០៥០៣ កណ្តាលកោះ Kandal Kaoh
០៨០៣០៥០៤ ចុងកោះ Chong Kaoh
០៨០៣០៥០៥ ខ្ពប Khpob