ឃុំកោះឧកញ៉ាតី

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកោះឧកញ៉ាតីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៥ភូមិ៖

ឃុំកោះឧកញ៉ាតី
កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣០៥០១ ភូមិកោះតូច Kaoh Touch Village
០៨០៣០៥០២ ភូមិក្បាលកោះ Kbal Kaoh Village
០៨០៣០៥០៣ ភូមិកណ្តាលកោះ Kandal Kaoh Village
០៨០៣០៥០៤ ភូមិចុងកោះ Chong Kaoh Village
០៨០៣០៥០៥ ភូមិខ្ពប Khpob Village