ឃុំព្រែកថ្មី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រែកថ្មី (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ១២មាន ភូមិ

ឃុំព្រែកថ្មី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 08041101 ព្រែកតាដួង Preaek Ta Duong តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 08041102 ព្រែកយាយហាយ Preaek Yeay Hay តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 08041103 កំពង់សំបួរលើ Kampong Sambuor Leu តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 08041104 កំពង់សំបួរក្រោម Kampong Sambuor Kraom តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 08041105 កំពង់ស្វាយលើ Kampong Svay Leu តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 08041106 កំពង់ស្វាយកណ្ដាល Kampong Svay Kandal តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 08041107 កំពង់ស្វាយក្រោម Kampong Svay Kraom តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 08041108 ព្រែកថ្មី Preaek Thmei តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 08041109 ចាមលើ Cham Leu តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 08041110 ព្រែកតាហ៊ីង Preaek Ta Hing តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 11 08041111 ព្រេកធន់ Preaek Thon តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក សុំកែទៅជា ព្រែកធន់ វិញ 12 08041112 ចាមក្រោម Cham Kraom តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក


ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រែកថ្មី

ឃុំព្រែកថ្មី ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំព្រែកថ្មីចាស់[កែប្រែ]

ឃុំព្រែកថ្មីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំព្រែកថ្មីនេះមាន ១២ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08041101 ព្រែកតាដួង Preaek Ta Duong
08041102 ព្រែកយាយហាយ Preaek Yeay Hay
08041103 កំពង់សំបួរលើ Kampong Sambuor Leu
08041104 កំពង់សំបួរក្រោម Kampong Sambuor Kraom
08041105 កំពង់ស្វាយលើ Kampong Svay Leu
08041106 កំពង់ស្វាយកណ្តាល Kampong Svay Kandal
08041107 កំពង់ស្វាយក្រោម Kampong Svay Kraom
08041108 ព្រែកថ្មី Preaek Thmei
08041109 ចាមលើ Cham Leu
08041110 ព្រែកតាហ៊ីង Preaek Ta Hing
08041111 ព្រែកធន Preaek Thon
08041112 ចាមក្រោម Cham Kraom

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]