ឃុំព្រែកថ្មី

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកថ្មី (អង់គ្លេស: Prek Thmei Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ១២មាន ភូមិ

ឃុំព្រែកថ្មី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
០៨០៤១០០១ ព្រែកតាដួង Preaek Ta Duong
០៨០៤១០០២ ព្រែកយាយហាយ Preaek Yeay Hay
០៨០៤១០០៣ កំពង់សំបួរលើ Kampong Sambuor Leu
០៨០៤១០០៤ កំពង់សំបួរក្រោម Kampong Sambuor Kraom
០៨០៤១០០៥ កំពង់ស្វាយលើ Kampong Svay Leu
០៨០៤១០០៦ កំពង់ស្វាយកណ្តាល Kampong Svay Kandal
០៨០៤១០០៧ កំពង់ស្វាយក្រោម Kampong Svay Kraom
០៨០៤១០០៨ ព្រែកថ្មី Preaek Thmei
០៨០៤១០០៩ ចាមលើ Cham Leu
០៨០៤១០១០ ព្រែកតាហ៊ីង Preaek Ta Hing
០៨០៤១០១១ ព្រែកធន់ Preaek Thon
០៨០៤១០១២ ចាមក្រោម Cham Kraom

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រែកថ្មី

ឃុំព្រែកថ្មី ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំព្រែកថ្មីចាស់[កែប្រែ]

ឃុំព្រែកថ្មីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំព្រែកថ្មីនេះមាន ១២ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08041101 ព្រែកតាដួង Preaek Ta Duong
08041102 ព្រែកយាយហាយ Preaek Yeay Hay
08041103 កំពង់សំបួរលើ Kampong Sambuor Leu
08041104 កំពង់សំបួរក្រោម Kampong Sambuor Kraom
08041105 កំពង់ស្វាយលើ Kampong Svay Leu
08041106 កំពង់ស្វាយកណ្តាល Kampong Svay Kandal
08041107 កំពង់ស្វាយក្រោម Kampong Svay Kraom
08041108 ព្រែកថ្មី Preaek Thmei
08041109 ចាមលើ Cham Leu
08041110 ព្រែកតាហ៊ីង Preaek Ta Hing
08041111 ព្រែកធន Preaek Thon
08041112 ចាមក្រោម Cham Kraom

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]