ឃុំព្រែកតាមាក់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រែកតាមាក់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន១០ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១០០១ ព្រែកតាគង់ Preaek Ta Kong
០៨០៣១០០២ កំពង់ដំរី Kampong Damrei
០៨០៣១០០៣ ក្នុង Knong
០៨០៣១០០៤ ព្រែកតាមាក់ Preaek Ta Meak
០៨០៣១០០៥ ស្វាយអាត់លើ Svay At Leu
០៨០៣១០០៦ ស្វាយអាត់កណ្តាល Svay At Kandal
០៨០៣១០០៧ ស្វាយអាត់ក្រោម Svay At Kraom
០៨០៣១០០៨ បឹងក្រចាប់ជើង Boeng Krachab Cheung
០៨០៣១០០៩ បឹងក្រចាប់ត្បូង Boeng Krachab Tboung
០៨០៣១០១០ អន្លង់ Anlong