សង្កាត់តាខ្មៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់តាខ្មៅជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។ សង្កាត់តាខ្មៅនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08110401 តាខ្មៅ Ta Khmau
08110402 ព្រែកសំរោង Preaek Samraong
08110403 ថ្មី Thmei

ដែនរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

សង្កាត់តាខ្មៅ ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល មានរដ្ឋបាលភូមិ១១ចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៨១១០៤០១ ភូមិតាខ្មៅ Ta Khmao
៨១១០៤០២ ភូមិព្រែកសំរោង Prek Samraong
៨១១០៤០៣ ភូមិថ្មី Thmei
៨១១០៤០៤ ភូមិតាខ្មៅ ១ បំបែកចេញពីភូមិតាខ្មៅ Ta Khmao 1
៨១១០៤០៥ ភូមិតាខ្មៅ ២ បំបែកចេញពីភូមិតាខ្មៅ Ta Khmao 2
៨១១០៤០៦ ភូមិតាខ្មៅ ៣ បំបែកចេញពីភូមិតាខ្មៅ Ta Khmao 3
៨១១០៤០៧ ភូមិថ្មី ១ បំបែកចេញពីភូមិថ្មី Thmei 1
៨១១០៤០៨ ភូមិថ្មី ២ បំបែកចេញពីភូមិថ្មី Thmei 2
៨១១០៤០៩ ភូមិព្រែកសំរោង ១ បំបែកចេញពីភូមិព្រែកសំរោង Prek Samraong 1
៨១១០៤១០ ភូមិព្រែកសំរោង ២ បំបែកចេញពីភូមិព្រែកសំរោង Prek Samraong 2
៨១១០៤១១ ភូមិព្រែកសំរោង ៣ បំបែកចេញពីភូមិព្រែកសំរោង Prek Samraong 3

ប្រជាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មន្ត្រី[កែប្រែ]

មន្ត្រីសង្កាត់[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក មេឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ជំទប់ទី1 (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ជំទប់ទី2 (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ស្មៀន (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក ជំនួយការរដ្ឋបាល (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
ជំនួយការរដ្ឋបាល (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)

រចនាសម្ព័នដឹកនាំ[កែប្រែ]

 
 
 
 
 
 
 
 
លោក
(ចៅសង្កាត់)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ចៅសង្កាត់រងទី១)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
លោកស្រី
(ជំនួយការស្មៀន)
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ចៅសង្កាត់រងទី២)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(ក្រុមព្រឹក្សាសង្កាត់)
 
លោក
(ក្រុមព្រឹក្សាសង្កាត់)
 
លោក
(ក្រុមព្រឹក្សាសង្កាត់)
 
លោក
(ក្រុមព្រឹក្សាសង្កាត់)

មន្ត្រីភូមិ[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក មេភូមិ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោក អនុភូមិ (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)
លោកស្រី សមជិក (1980-01-01) 1 មករា 1980 (អាយុ 40)

មន្ត្រីនគរបាល និង សន្តិសុខភូមិ[កែប្រែ]

មន្ត្រីនគរបាលសង្កាត់[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក នាយប៉ុសិ៍្ត
លោក​ អនុប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក​ មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត
លោក មន្ត្រីប៉ុសិ៍្ត

រចនាសម្ព័ន្ឌដឹកនាំ[កែប្រែ]

 
 
 
 
 
 
 
 
លោក
(នាយប៉ុស៌្ដ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(អនុប៉ុស៌្ដ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លោក​
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)
 
លោក
(មន្ត្រីប៉ុស៌្ដ)

មន្ត្រីសន្តិសុខភូមិ[កែប្រែ]

ឈ្មោះ តួនាទី ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ
លោក ប្រធាន
លោក អនុប្រធាន
លោក ជំនួយការ
លោក សមាជិក
លោក សមាជិក
លោក សមាជិក
លោក សមាជិក
លោក សមាជិក
លោក សមាជិក

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

សុខាភិបាល[កែប្រែ]

មណ្ឌលសុខភាព[កែប្រែ]

ពេទ្យឯកជន[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]