ឃុំពាមរាំង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពាមរាំងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៣ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៥០៤០១ ពាមរាំងក្រោម Peam Reang Kraom
០៨០៥០៤០២ ពាមរាំងលើ Peam Reang Leu
០៨០៥០៤០៣ ថ្មី Thmei