ឃុំព្រែកស្តី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំព្រែកស្តី (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១៥ភូមិ

ឃុំព្រែកស្តី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 08041001 ព្រែកមេស្រុក Preaek Me Srok តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 2 08041002 ព្រែកលោក Preaek Louk តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 3 08041003 ព្រែកប៉ុក Preaek Pok តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 4 08041004 អន្លង់សាន្ដ Anlong Sant តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 5 08041005 ចុងព្រែក Chong Preaek តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 6 08041006 ព្រែកតាមេម Preaek Ta Mem តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 7 08041007 កោះចាស់ Kaoh Chas តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 8 08041008 ពោធិ៍រាម្មា Pouthi Reamea តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក សុំកែទៅជា ពោធិរាម្មា វិញ 9 08041009 ប្រធាតុ Pratheat តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 10 08041010 ព្រែកស្តី Preaek Sdei ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិព្រែកលោក 11 08041011 ចាស់ Chas ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិចុងព្រែក 12 08041012 ឡក្បឿង La Kbueng ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិព្រែកតាមេម 13 08041013 ពោធិ៍រាម្មា ក Pouthi Reamea Ka ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិពោធិ៍រាម្មា 14 08041014 ពោធិ៍អណ្តែត Pouthi Andaet ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិពោធិ៍រាម្មា 15 08041015 ប្រធាតុ ក Pratheat Ka ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិប្រធាតុ


ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រែកស្តី

ឃុំព្រែកស្តី ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំព្រែកស្តីចាស់[កែប្រែ]

ឃុំព្រែកស្តីជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំព្រែកស្តីនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08041001 ព្រែកមេស្រុក Preaek Me Srok
08041002 ព្រែកលោក Preaek Louk
08041003 ព្រែកប៉ុក Preaek Pok
08041004 អន្លង់សាន្ត Anlong Sant
08041005 ចុងព្រែក Chong Preaek
08041006 ព្រែកតាមេម Preaek Ta Mem
08041007 កោះចាស់ Kaoh Chas
08041008 ពោធិរាមា Pouthi Reamea
08041009 ប្រធាតុ Pratheat

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]