ឃុំលើកដែក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំលើកដែក (អង់គ្លេស $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល មាន ១៥ភូមិ

ឃុំលើកដែក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

08040702 លើកដែក Leuk Daek តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 3 08040703 ព្រែកអណ្ដូង Preaek Andoung តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 4 08040704 ពោធិមិត្ដ Pouthi Mitt តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 5 08040705 អន្លង់ស្លាត Anlong Slat តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 6 08040706 សំរោង Samraong តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 7 08040707 ទួលស្លែង Tuol Slaeng តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 8 08040708 ពាមផ្ទោលកើត Peam Phtoul Kaeut តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 9 08040709 ពាមផ្ទោលលិច Peam Phtoul Lech តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 10 08040710 ឃ្លាំងកើត Khleang Kaeut តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 11 08040711 ឃ្លាំងលិច Khleang Lech តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក 12 08040712 ថ្មី Thmei ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិព្រែកអណ្តូង 13 08040713 ទួលចាន់ Tuol Chan ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិទួលស្លែង 14 08040714 ត្រឡោកបែក Tra Laok Baek ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិពាមផ្ទោលលិច 15 08040715 ព្រែកខ្នាច Preaek Khnach ប្រកាសលេខ ៣៧៩៤ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិឃ្លាំងលិច

ព្រំប្រទល់នៃឃុំលើកដែក

ឃុំលើកដែក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាលឃុំលើកដែកចាស់[កែប្រែ]

ឃុំលើកដែកជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំលើកដែកនេះមាន ១១ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08040701 ចំការដូង Chamkar Doung
08040702 លើកដែក Leuk Daek
08040703 ព្រែកអណ្តូង Preaek Andoung
08040704 ពោធិមិត្ត Pouthi Mitt
08040705 អន្លង់ស្លាត Anlong Slat
08040706 សំរោង Samraong
08040707 ទួលស្លែង Tuol Slaeng
08040708 ពាមផ្ទោលកើត Peam Phtoul Kaeut
08040709 ពាមផ្ទោលលិច Peam Phtoul Lech
08040710 ឃ្លាំងកើត Khleang Kaeut
08040711 ឃ្លាំងលិច Khleang Lech

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]