ឃុំសន្លុង(ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំសន្លុង (ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល))
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសន្លុងជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៦ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១៣០១ សន្លុង Sanlung
០៨០៣១៣០២ ឈូក Chhuk
០៨០៣១៣០៣ ថ្មី Thmei
០៨០៣១៣០៤ កណ្តាល Kandal
០៨០៣១៣០៥ ព្រៃធំ Prey Thum
០៨០៣១៣០៦ ដុល Dol