ឃុំពុកឫស្សី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំពុកឫស្សី ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំនេះមាន៦ភូមិ៖

កូដភូមិ (កូដ ISO) ភូមិ អក្សរឡាតាំង
០៨០៣១១០១ ក្រូចសើចលើ Krouch Saeuch
០៨០៣១១០២ អញ្ជែងលើ Anhcheaeng Leu
០៨០៣១១០៣ អញ្ជែងក្រោម Anhcheaeng Kraom
០៨០៣១១០៤ ពុកឫស្សីលើ Puk Ruessei Leu
០៨០៣១១០៥ ពុកឫស្សីកណ្តាល Puk Ruessei Kandal
០៨០៣១១០៦ ពុកឫស្សីក្រោមជីង Puk Ruessei Kraom